ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДЕЖКИТЕ ЕКИПИ ПО ПРОЕКТ "ИНКУБАТОР НА ИНТЕГРИРАНИ ГРАДСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МРЕЖИ"

Със засилен предварителен интерес от страна на участници, консултанти, ментори и партньорски организации стартира проект "Инкубатор на интегрирани градски образователни мрежи". След провелия се на 22.05.2019 г. подготвителен семинар, дейностите по проекта продължават с информационна среща за младежките екипи. Тя ще се състои на 09.06.2019 г. от 15:00 до 18:00 ч. в сградата на Националната финансово-стопанска гимназия и ще даде възможност на ученици, студенти и млади хора (16 – 35 г.) да участват в разработването на иновативни визии за развитието на София като учещ се град чрез интегрирани образователни мрежи. Програмата на работната среща включва обща среща и менторски сесии по всяка от предложените теми в трите тематични направления.
Проектът има за цел да поощри и подпомогне сътрудничеството между младите хора, зрелите поколения и местните институции и общности при разработване на иновативни образователни визии и програми за развитието на София като учещ се град, в който чрез отворено (формално, неформално и информално) учене и образование да се изгражда дълготрайна градска култура на толерантност, мъдрост и устойчивост. Цели се и създаване на мрежи за сътрудничество между младите хора, образователните институции, местните власти и бизнеса на територията на Столична община.
Всеки екип ще работи с помощта на двама ментори, които са експерти в съответното тематично поле или практически сектор. В помощ на участниците ще са и  консултантите по управление, предприемачество, работа в мрежа, междусекторно партньорство и пр. Чрез създадения модел на неформално учене и образование младите хора ще получат възможност както да придобият полезни предприемачески знания, умения и опит, така и да представят публично и получат подкрепа за свои иновативни идеи за работа в интегрирани градски образователни мрежи.
Преди информационната среща към основната целева група вече са привлечени  над 70  ученици, студенти и млади хора (16 – 35 г.), т.е. с 20 д. повече от  предварително планираното. Те ще бъдат подкрепяни от 30 ментори и 15 кунсултанти.
Проектът ще продължи до края на месец октомври, като се очаква, постигнатите резултати и реализираните младежки идеи и проекти, да доведедат до създаването на работещи партьорски мрежи в сферата на образованието, активното гражданство и бизнеса. Предвижда се броят на непреките участници, включващи се чрез социалните платформи на проекта да достигне над 500 човека.
За повече информация следете сайта на проекта - https://ciinobg.wixsite.com/mimointeraula/tekush-proekt

ПЪРВО ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ НА ПРОЕКТ „ИНКУБАТОР НА ИНТЕГРИРАНИ ГРАДСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МРЕЖИ“

С работен семинар на менторите на 22.05.2019 г. стартира проект „Инкубатор на интегрирани градски образователни мрежи“. Проектът се реализира от“Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието – Интераула”, с подкрепата на Столична община – Програма за развитие та физическото възпитание и спорта. Своята готовност за активно партьорство и участие са заявили и още 17 неправителствени организации, синдикати, бизнеси, учебни заведения и представители на местните власти.
Проектът има за цел да поощри и подпомогне сътрудничеството между младите хора, зрелите поколения и местните институции и общности при разработване на иновативни образователни визии и програми за развитието на София като учещ се град, в който чрез отворено (формално, неформално и информално) учене и образование да се изгражда дълготрайна градска култура на толерантност, мъдрост и устойчивост. Цели се и създаване на мрежи за сътрудничество между младите хора, образователните институции, местните власти и бизнеса на територията на Столична община.
Основна целева група са близо 50  ученици, студенти и млади хора (16 – 35 г.), които имат мотивация и търсят подкрепа, за да доразвият свои иновативни идеи за работа в тематични образователни мрежи. Те ще бъдат подкрепяни от 12 ментори и 5-ма кунсултатнти, като с тяхна помощ, ще се включат в тематични ателиета като„Зелени и здравослвони учещи градове“, „Равноправни и приобщаващи учещи градове“, „Достойна работа и предприемачество в учещия град“.
Всеки екип ще работи с помощта на двама ментори, които са експерти в съответното тематично поле или практически сектор. В помощ на участниците ще са и 5-ма консултанти, специалисти по управление, предприемачество, работа в мрежа, междусекторно партньорство и пр. Чрез създадения модел на неформално учене и образование младите хора ще получат възможност както да придобият полезни предприемачески знания, умения и опит, така и да представят публично и получат подкрепа за свои иновативни идеи за работа в интегрирани градски образователни мрежи. Участниците в екипите ще бъдат селектирани по документи (формуляр за участие) и чрез участието им в подготвителна обучителна програма през м. юни (9/10.06.19). Съставът на всеки екип следва да покрива целия възрастов диапазон от 16 до 35 г., като включва ученици, студенти, работещи или доброволци в съответния сектор.
Проектът ще продължи до края на месец октомври, като се очаква, постигнатите резултати и реализираните младежки идеи и проекти, да доведедат до създаването на работещи партьорски мрежи в сферата на образованието, активното гражданство и бизнеса. Предвижда се броят на непреките участници, включващи се чрез социалните платформи на проекта да достигне над 500 човека.
За повече информация следете сайта на проекта - https://ciinobg.wixsite.com/mimointeraula/tekush-proekt